Gedragscode

Deze code geldt voor rijders en navigatoren individueel als ook voor de equipe als geheel.

De deelnemers:

 • zullen inschrijven in die klasse van het evenement die het beste aansluit bij hun ervaring en eerder behaalde resultaten;
 • zullen accepteren dat organisatoren het recht hebben te bescheiden deelnemers in een hogere klasse in te delen maar ook dat te optimistische deelnemers in een lagere klasse worden ingedeeld;
 • zullen accepteren dat organisatoren het recht hebben een inschrijving met opgave van redenen te weigeren;
 • zullen niet met een auto inschrijven c.q. deelnemen die technisch niet in orde is, die specificaties heeft die niet in overeenstemming zijn met de tijdgeest (zoals ook aangegeven in de Technische Reglementering) of niet voldoet aan de wettelijke en de door de organisator gestelde veiligheidseisen;
 • zullen niet met een auto inschrijven c.q. deelnemen die is voorzien van elektronische apparatuur voor het meten van afstanden, gemiddelde snelheid en/of plaatsbepaling; elektronische tijdwaarnemingsapparatuur is slechts toegestaan voor zover deze “not attached to the car” is en alleen als dit door de organisator uitdrukkelijk is toegestaan;
 • zullen bij de documentencontrole van het evenement het rijbewijs van de bestuurder tonen, het kentekenbewijs van de auto, het bewijs dat de auto APK is goedgekeurd, het bewijs dat de auto verzekerd is en indien dat wordt vereist de FIVA Identity Card van de auto; in alle gevallen dienen uitsluitend originele en geldige bewijzen te worden getoond (kopieën zijn niet toegestaan);
 • zullen – indien dat wordt gevraagd – een vrijwaringsclausule ondertekenen;
 • zullen tijdens de deelname aan een historisch rallyevenement zo weinig mogelijk overlast bezorgen aan de omwonenden van de route, de medeweggebruikers en de collega-deelnemers;
 • zullen een weggedrag vertonen – met name de snelheid in bebouwde kommen en bewoonde gebieden – waaraan men geen aanstoot nemen kan;
 • zijn zich bewust dat de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften van toepassing zijn;
 • zullen zich collegiaal opstellen ten opzichte van collega-deelnemers;
 • zullen zich beleefd gedragen jegens officials;
 • zullen het milieu niet onevenredig belasten en/of geluidsoverlast veroorzaken (zo is het verboden om te rijden met een afgebroken uitlaat en zullen deelnemers maatregelen nemen tegen bodemverontreiniging door morsing of lekkages);
 • zullen – anders dan in het kader van een calamiteit – geen gebruik maken van draagbare en/of autotelefoons tijdens het evenement;
 • zullen zich niet incorrect, frauduleus of onsportief gedragen;
 • zullen de historische rallysport niet in diskrediet brengen;
 • zullen accepteren dat zogenoemde “judges of fact” kunnen bepalen of de deelnemer bepaalde regels heeft overtreden. De deelnemer wordt in een dergelijk geval in de gelegenheid gesteld zijn visie van het gebeurde weer te geven;
 • zullen accepteren dat de deelnemers die eenmaal bestraft zijn voor incorrect, frauduleus of onsportief gedrag en/of het in diskrediet brengen van de historische rallysport, bij een tweede bestraffing binnen één jaar, voor een heel jaar worden uitgesloten van deelname aan historische rally-evenementen.

De deelnemers zijn zich terdege bewust van de bepalingen van deze code en zullen zich conform deze bepalingen gedragen tijdens historische ritten en rally’s.